Privacy policy

DS Units, met maatschappelijke zetel te Over De Beek 58, 1840 Londerzeel, BTW nr: BE 0634 976 846, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking, met name het verzamelen, het beheer en gebruik van uw persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens verstaat DS Units alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betreffend gegevens die u haar zelf heeft bezorgd, die zij aan u toewijst voor het gebruik van haar producten en/of diensten, die zij verkrijgt door het gebruik van haar producten en/of diensten of gegevens die zij via derden heeft ontvangen.

Het gaat over gegevens om u te identificeren (naam, adres, klantnummer, rekeningnummer…), om u te contacteren (adres, telefoon- of gsm nummer, fax, e-mail) en om u correct van dienst te kunnen zijn.

Alle persoonsgegevens worden beheerd door DS Units. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent haar privacy beleid, kunt u terecht bij Sam Heyvaert via het contactformulier op deze website, via email: info@dsunits.com of via het telefoonnummer: +32 52 30 24 47.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies, dit zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk opgeslagen worden op uw computer om door u gemaakte instellingen te bewaren. Dit kan bijvoorbeeld de door u gekozen taal zijn. Bij het laden van de website wordt u eenmalig gevraagd van welke cookies u gebruik wil maken. Indien u uw voorheen ingestelde cookie instellingen later wil herzien, kan u dat steeds via deze reset link.

Verwerkingsdoeleinden

DS Units verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten, voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van solvabiliteit).

Rechtsgrond(en) van de verwerking.

Persoonsgegevens worden om diverse doeleinden verwerkt. DS Units waakt er echter over dat zij enkel de gegevens verzamelt en verwerkt die toereikend zijn, beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Persoonsgegevens worden aldus verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  • (b) Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • (c) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  • (f) Noodzakelijk voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belang om te ondernemen

DS Units gebruikt uw persoonsgegevens:

  • om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen;
  • voor de uitvoering van een overeenkomst en/of om te kunnen beoordelen of een contract of dienst kan worden afgesloten;
  • als zij daartoe een gerechtvaardigd belang heeft (verwerking voor onderzoeksdoeleinden, geschillenbeheer en juridische risico's, klachtenmanagement en dienst na verkoop, uitoefenen en vrijwaring van haar rechten, …). Daarbij let DS Units erop dat in elk geval het evenwicht tussen die gerechtvaardigde belangen en de impact op uw privacy niet wordt verstoord.
  • DS Units doet niet aan direct marketing.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens van de klant worden in principe door DS Units niet gedeeld met andere vennootschappen. Voor sommige aspecten van haar bedrijfsvoering doet DS Units echter beroep op een externe verwerker of onderaannemer. Dit houdt onder meer in dat zij voor bepaalde taken en/of diensten soms genoodzaakt is, gegevens aan een externe verwerker/onderaannemer over te maken. De klant kan er op vertrouwen dat DS Units er steeds op toeziet, dat de gegevens van de klant met de nodige vertrouwelijkheid en op een veilige manier worden behandeld en beheerd.

Bewaarperiode

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan dat noodzakelijk is in functie van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De bewaartermijn kan in die optiek dan ook, afhankelijk van de doeleinden, verschillen. In ieder geval bewaart Diaforce uw persoonsgegevens niet langer dan de wet haar dit verplicht.

Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen dus gedurende de daartoe noodzakelijke periode na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen bijvoorbeeld in het kader van haar wettelijke aansprakelijkheid als aannemer en aldus ook uit juridische, fiscale of boekhoudkundige noodzaak. Deze gearchiveerde gegevens zijn slechts beperkt toegankelijk door de desbetreffende diensten.

Beveiliging

DS Units neemt intern de nodige technische en organisatorische maatregelen de persoonsgegevens te beschermen en dit zowel in haar uitbatingszetel als via haar website. DS Units kijkt er op toe dat haar medewerkers en verwerkers/onderaannemers alleen over de nodige gegevens beschikken voor de uitvoering van hun opdracht en dat die gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier worden behandeld.

DS Units kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld als er zich bij die verwerkers/onderaannemers, ondanks de genomen maatregelen, incidenten zouden voordoen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze op aanvraag laten: verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn; ze laten verwijderen; de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om ofwel:

  • een e-mail te verzenden naar : info@dsunits.com;
  • te telefoneren naar: +32 52 30 24 47

Elk verzoek tot inzage, correctie, schrapping van gegevens dient een duidelijke opgave te bevatten van wat de klant concreet wenst in te zien, te corrigeren of te schrappen. Het verzoek dient ondertekend en gedateerd te zijn en een kopie of scan van de voorkant en achterkant van de identiteitskaart te bevatten. Indien aan deze voorwaarden is voldaan zal DS Units zo snel als mogelijk het verzoek behartigen en u hierover berichten.

Mocht DS Units niet reageren op uw vraag of indien haar antwoord niet voldoet aan de verwachtingen, heeft u als klant steeds het recht om een klacht in te dienen bij de daarvoor bevoegde overheidsinstanties.

Klacht

De klant beschikt steeds over het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingautoriteit op het adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.